top of page
Ziel.gif

Zelený most

logo_eu.jpg

PROJEKT "ZELENÝ MOST OKROUHLÁ - REICHENBACH"

Obec Okrouhlá a místo Reichenbach získaly dotaci z programu Cíl 3 pro podporu přeshraniční spolupráce v letech 2007 - 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou na realizaci projektu "Zelený most Okrouhlá-Reichenbach".

 

CÍLE:

Cílem projektu je podpora takového chování, jednání a života obyvatel venkovských oblastí Euroregionu Nisa, které je udržitelné a ohleduplné vůči životnímu prostředí. Vytvořením ekologických naučných stezek s interaktivními vybavovacími předměty, budou zejména děti seznamovány s domácí florou a faunou. Projekt se skládá z investiční a neinvestiční části.

 

a) Okrouhlá:
V blÌzkosti obecnÌho úřadu, bude vybudována naučná stezka zaměřená na geologické a dendrologické zajímavosti obce a okolí. Na stezce budou umístěny ukázky hornin vyskytujících se v dané geologicky významné oblasti. Naučná stezka bude vybavena dvojjazyčným informačním systémem. Na prostranství před obecním úřadem budou vysázeny stromy charakteristické pro tuto oblast. Celkem 12 stromů bude rozmístěno ve tvaru slunečních hodin, jejichž střed bude tvořit kamenná skulptura z čedičových kvádrů. Dále bude instalována malá meteorologická stanice, která bude sloužit zejména dětem pro různé pokusy a dlouhodobá sledování v rámci ekologického vzdělávání.

 

b) Reichenbach:
Podél ulic Görlitzer Strasse a Mengelsdorfer Strasse vznikne naučná stezka, která bude obsahovat témata "Domácí Flora a Fauna" a "Přírodní zdroje", zde zejména téma "Koloběh vody". K tomu bude umístěno 6 - 8 informačních tabulí s obrázky a dvojjazyčnými texty. Dále je plánováno umístění laviček na vhodných místech. Prostřednictvím interaktivních učebních prostředků bude k dispozici "paměť přírody" nebo hry typu "otázka-odpověď" (jednoduché vědomostní testy). Volná plocha nacházející se v blízkosti křižovatky ulic Görlitzer Strasse / Mengelsdorfer Strasse společně s přilehlou říčkou Reichenbacher Wasser bude uzpůsobena jako přirozený a fyzicky oživený prostor. Pro povzbuzení smyslového vnímání dětí zde budou vytvořeny různé vodní hrátky a účelové stezky. Dále jsou zde plánovány: stezka pro běh bez obuvi, dřevěná zvonkohra, kláda na balancování a sluneční hodiny. Pro napojení naučné stezky je zapotřebí zřídit chodníky a zrekonstruovat stávající most přes říčku Reichenbacher Wasser. Zážitková plocha bude napojena také přes další dřevěný mostek pro pěší, který bude mít charakter přirozeného dekoračního prvku.

 

NEINVESTIČNÍ ČÁST

Realizace neinvestiční části projektu probíhá ze těsné spolupráce s místními organizacemi. V Okrouhlé je to obecní úžad, Základní a mateřská škola, v Reichenbachu budou zapojeny základní škola, střední škola, školní družina a 3 mateřské školy.
ZákladnÌ škola bude využívat naučnou stezku v rámci vlastivědy, střední škola v rámci přírodovědných předmětů. Dále jsou zde plánovány školní celodenní nabídky a aktivity školní družiny. Mateřské školy budou využívat naučnou stezku pro rozvoj ekologického povědomí v ranném dětském věku. Dále jsou plánovány společné akce s obcí Okrouhlá, na kterých se budou účastnit děti, jejich rodiče i další obyvatelé. Budou zde propojena ekologická a sociální témata se sportovními aktivitami. Jednotlivé aktivity povedou zkušení pedagogové, kteří budou aktivně podporováni odborníky ze Spolku pro péči o krajinu v Horní Lužici (Landschaftspflegeverband Oberlausitz).

 

Cílem plánovaných akcí jsou:

  • Výlety za poznáváním okolí

  • Seznamování s florou a faunou

  • Poznatky o ekologickém způsobu chování

  • Vzájemné poznávání

  • Odbourávání jazykových bariér pomocí jazykových animačních her

  • Hry, sport a zábava

  • Sběr námětů pro další projekty a akce

Ekologická výchova na venkově

INFORMACE KE GEOPARKU OKROUHLÁ

GEOPARK OKROUHLÁ
Geopark
Plán obce
Mapa obce
Mapa okolí

Akce v rámci programu Zelený most

Fotogalerie akcí

KINDEROLYMPIÁDA V RAICHENBACHU

MASOPUST

PARK ZELENÝ MOST

SPOLEČNÝ POBYT V HOTEL FORMULE DĚČÍN

KINDEROLYMPIÁDA V REICHENBACHU

Program:
1. Snídaně
2. Svojkov – Modlivý důl
3. Sloup v Č. – Lesní divadlo
4. Oběd v restauraci u Studničků
5. Odjezd busem – Prácheň – výšlap na Varhany
6. Odjezd busem – Okrouhelsko – kytlický čedičový lom - zde soutěž o hledání kamenu „ Olivín“
7. Zpět do školy
8. Občerstvení na cestu
9. Odjezd v 16.00 hodin.

ORGANIZACE SPOLEČNÉHO SETKÁNÍ V OKROUHLÉ - "TŘÍDĚNÍ ODPADU NEMUSÍ BÝT NUDA"

24. 10. 2011 v 16:00 hodin – příjezd hostů z Reichenbachu

Program:
1. Ubytování
2. Občerstvení
3. Vydlabávání dýně
4. HALLOWENSKÁ stezka odvahy
5. Návrat a posezení u kávy a čaje
6. Výtvarná díla – lepení dýní.

ORGANIZACE EKOLOGICKÉ DÍLNY „ ZELENÝ MOST DO PŘÍRODY “ V OKROUHLÉ

Program:

Po příjezdu děti dostaly svačinku v podobě čerstvých koláčků.
Dále byly rozděleny do 2 skupin.
Skupina č. 1 malovala na sklo, skupina č. 2 hrála tenis na místním hřišti, po té se vyměnily.
Odpoledne policejní zásahová jednotka – ukázka zbraní, práce policie.

WORKSHOP PFLEGE REICHENBACH PARK – PÉČE O PARK V REICHENBACHU

Program:
2. 6. 2011 – Tvořivá dílna – vyrobení klece pro ptáčky
3. 6. 2011 – Pobyt na místním koupališti a bojová hra
4. 6. 2011 – Návštěva DINO PARKU

ORGANIZACE SPOLEČNÉHO SETKÁNÍ V OKROUHLÉ – „ ŽIVOT NA VENKOVĚ VČERA A DNES“

Jednalo se o zahajovací setkání společného projektu „Zelený most“
 

Program:
Po příjezdu k ZŠ a MŠ Okrouhlá prohlídka školy, zahrady u školy a místního hřiště.
Po občerstvení byl připraven program, kde vystoupily mažoretky z Nového Boru. České i německé děti si vzájemně předvedly svoje připravené recitační a pěvecké vystoupení.
Německé děti přivezly jako dárek pro naše děti rostlinky, které sami vypěstovaly.
Na závěr se děti pobavily na dětské diskotéce.

bottom of page